26 มีนาคม 2562 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่ขาดแคลนน้ำใช้ ในการทำการเกษตรปลูกพืชหลังนาในช่วงฤดูแล้ง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190326085406950

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ที่ขาดแคลนน้ำใช้ ในการทำการเกษตรปลูกพืชหลังนาในช่วงฤดูแล้ง ที่บ้านวังแข หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน และคณะติดตามการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา และการติดตามการขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์แปลงนาของนางศุภลักษณ์ สุวรรณ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา

จากนั้นเดินทางไปตรวจติดตามแหล่งน้ำในไร่นาในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำ ทำการเกษตร ปลูกพืชหลังนาในช่วงฤดูแล้ง ที่แปลงนาของนายศรีมูล มาละวัน อายุ 69 ปี และนางยุพิน มาละวัน อายุ 67 ปี เกษตรกรชาวนา บ้านน้ำปั้ว หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำปั้ว และพบปะเกษตรกรและติดตามการดำเนินการสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม.เพื่อรับมือภัยแล้ง หลังจาก สถานีพัฒนาที่ดินน่าน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำการขุดสระน้ำให้แล้ว ซึ่งนายศรีมูล มาละวัน และนางยุพิน มาละวัน 2 สามีภรรยาต่างแสดงความดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการช่วยเหลือแหล่งน้ำ จากกรมพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวว่า เกือบ 10 ปี ที่ไม่มีน้ำใช้ในการทำนา ซึ่งจะทำได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น หลังจากกรมพัฒนาที่ดิน มาขุดสระให้แล้ว ก็มีความสุขใจ และดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้บ่อน้ำทำนา โดยตนเอง จะนำน้ำมาใช้ในการทำนา และจะนำปลามาปล่อย เป็นอาชีพเสริม ควบคู่กับการการปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกไม้ยืนต้นด้วย โดยใช้น้ำจากบ่อไปใช้ปลูกพืชหลังนาบริเวณใกล้เคียงบ่อน้ำ เพื่อที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

ด้านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่าทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำใช้ของประชาชน ทางกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ทำการช่วยเหลือเกตรกรชาวนาทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม กับการทำเกษตร โดยจะสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีสถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาประจำตำบล/หมู่บ้าน พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ฝนตกน้อย เกษตรกร ควรมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ที่ต้องการขุดบ่อสระน้ำพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำ หรือแล้งซ้ำซาก แจ้งความประสงค์ ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดิน สอบถามเจ้าหน้าที่ และหมอดินอาสาที่ประจำอยู่ทุกพื้นที่

ที่มาของรูปภาพ: http//thainews.prd.co.th